LinkedinBloggerAccés IntranetAcacer


ACACER et manté informat


MANIFEST D’ACACER - Les Agències de Col·locació: un Agent clau en les polítiques actives per a combatre i reduir l’atur

MANIFEST D’ACACER - Les Agències de Col·locació: un Agent clau en les polítiques actives per a combatre i reduir l’atur


16 Maig 2017

L'Associació Catalana d'Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, ACACER, és una associació que neix al mes juliol de 2012, per defensar i representar els interessos dels seus associats i actuar com a interlocutor davant de l'Administració Pública, defensant en tot moment els drets de les seves entitats representades. Formen part d’ACACER les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació, tant públiques com privades, de tot el territori català. Entre els seus socis es troben empreses privades, centres de formació, entitats del tercer sector, administracions locals, consultories i associacions empresarials.

 

ACACER va celebrar la seva Assemblea Anual, el passat 3 de maig, a la que van assistit els socis de l’entitat, i en el transcurs de la mateixa es va acordar redactar aquest Manifest davant els entrebancs que les Agències de col·locació s’estan trobant des de la Regulació de les mateixes.

 

 

ANTECEDENTS

 

 1. Al desembre de 2010, el Govern Espanyol, va voler regular les entitats i les empreses que realitzaven activitats d’intermediació laboral i va publicar el primer Decret Llei 1796/2010, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, i en el qual es regulava el marc de les Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació. Aquest Decret buscava la col·laboració amb les entitats públiques i privades especialitzades en aquesta àrea, per tal d’unir esforços per a disminuir el nombre de persones desocupades.

 2. Segons el preàmbul del RD 1796/2010, la voluntat del govern era emular els models europeus en l’àmbit de la col·laboració amb les Agències de Col·locació. Per exemple a França es treballa amb les agències des del 1994, a Holanda des dels anys 80, a Alemanya des del 2002 i al Regne Unit des de fa molts anys.

 3. Les entitats o empreses que durant la seva trajectòria professional s'han dedicat a l'assessorament, orientació, formació, intermediació i inserció de persones aturades, es van veure forçades en virtut del Decret del 2010 a acreditar-se com Agències de Col·locació i/o Empreses de Recol·locació per poder seguir realitzant la seva tasca.

 4. Les acreditacions com a agència obligaven a les entitats a complir una sèrie de requisits i passar un seguit d’inspeccions. Les qui primer ho van fer, en molts casos, van haver de realitzar inversions per l’adequació dels espais, supressió de barreres arquitectòniques, reestructuració de plantilles, d’entre altres, sense cap ajut o compensació al respecte. Les agències van realitzar aquestes modificacions davant de l’obligació d’acreditar-se i per la “suposada possibilitat” d’establir acords de col·laboració amb l’Administració. Els qui no ho van poder resoldre, no els va quedar altra solució que fer-se Agència de Col·locació Virtual. El SOC, va supervisar el compliment de tots els requisits d’acreditació, realitzant inspeccions i requeriments a les entitats i empreses que s’havien d’acreditar. També les agències van realitzar diverses tasques administratives addicionals, obligatòries des de que les entitats es van acreditar. Mensualment i anualment estan obligades a remetre al SEPE informes sobre totes les actuacions que realitzen de caire privat: les activitats realitzades, registre de les empreses oferents de feina, comptabilització dels/les usuaris/es demandants, determinació dels resultats d’inserció efectiva, etc. A més, les agències han hagut d’adaptar els seus propis protocols d’actuació per poder atendre als/les usuaris/es beneficiaris de Rendes Mínimes d’Inserció derivats dels Serveis Públics.

 5. Al 2013 el Govern Central va publicar un Acord Marc amb les Agències de Col·locació per a la Inserció de persones desocupades, que va regular la col·laboració de l’Administració amb les esmentades agències.

  A aquest Acord Marc es van sumar totes les Comunitats Autònomes menys Catalunya,  Andalusia i el País Basc.

  El Govern de la Generalitat no van poder arribar a un acord per tal de que Catalunya pogués participar a l’Acord Marc. Segons el SOC, Catalunya no es va sumar per que es volia fer una cosa més adaptada a la nostra realitat. El Govern de la Generalitat va declarar en aquells moments que “a Catalunya no s’aplicarà aquest model que l’Estat ha implantat perquè només permet l’actuació dels grans operadors i no té en compte les necessitats reals de la proximitat sectorial i territorial del mercat laboral català”.

  I, des d’aquesta data el SOC va començar a preparar una convocatòria per a les Agències de Col·locació adaptada al territori català.

 6. Al 2014 es va publicar la primera convocatòria per Agències de Col·locació a Catalunya (ORDRE EMO/227/2014, de 25 de juliol) anomenada “prova pilot”. En aquesta convocatòria les persones usuàries derivades, en la seva majoria, o bé no mostraven cap predisposició per a la inserció al mercat de treball o bé presentaven un grau d’ocupabilitat molt baix o incús nul en alguns casos. I no s’ha d’oblidar que es tractava d’una convocatòria que basava l’actuació de les Agències en la Intermediació i no pas en l’Orientació. Des d’ACACER es va manifestar al SOC les dificultats amb les que les Agències de Col·locació s’havien trobat, per tal que es tinguessin en compte de cara a futures convocatòries.

  Cal destacar també que les Agències de Col·locació que van participar amb aquesta primera convocatòria ho van fer de forma gratuïta, ja que a dia d’avui encara no han cobrat ni la bestreta inicial.

 7. Al 2015 es va publicar una segona convocatòria per Agències de Col·locació (ORDRE EMO/299/2015, de 21 de setembre) on es van recollir algunes de les propostes d’ACACER, però NO la referent al grau d’ocupabilitat i predisposició per treballar del col·lectiu derivat.

 8. Al 2015, a més, a petició del SOC, ACACER va presentar una proposta de projecte en matèria de Col·locació per Joves. Aquest mateix any va sortir una convocatòria específica per Agències de Col·locació per col·laborar amb el SOC en la realització de tasques d’inserció de joves en el mercat laboral, pels anys 2015, 2016, 2017 en el marc Operatiu de la Garantia Juvenil a Catalunya (Programa Experiències Professionals en empreses). Finalment, el concurs es va tirar enrere perjudicant a les Agències que es van presentar i principalment a les Agències que van guanyar la licitació, amb la justificació que ja no hi havia temps material per executar-la. I, a hores d’ara no ha sortit cap convocatòria homòloga en substitució d’aquesta que no es va poder portar a terme.

 9. A l’any 2016 es va publicar la tercera convocatòria per Agències de Col·locació (ORDRE TSF/310/2016, de 17 de novembre) on es van recollir algunes de les propostes d’ACACER, però es va continuar amb els mateixos problemes en quan al grau d’ocupabilitat i predisposició per treballar del col·lectiu derivat.  

   

MANIFESTEM:


Que des d’ACACER sempre hem donat recolzament al Govern de la Generalitat, i específicament quan no es va sumar a l’Acord Marc Estatal. ACACER va apostar per un model català propi,
tal i com volia la Generalitat.

Ara, veiem que ens hem equivocat en algunes coses, com per exemple:

 

 1. Les convocatòries estatals es realitzen via contractació administrativa, per tal de simplificar les tasques administratives i justificatives que es deriven, i en canvi les convocatòries catalanes es realitzen via de subvenció, una forma molt més complicada per les entitats que hi participen.

 2. A la convocatòria estatal, que es porta a terme a Catalunya per part de les Agències de Col·locació Catalanes com entitats subcontractades per una Agència homologada per l’estat, hi ha millors resultats d’inserció que en la convocatòria catalana, exactament el doble d’insercions.

  Aquesta diferència de resultats es troba en els perfil dels candidats que es deriven, és a dir, que la derivació de candidats no té els mateixos criteris a Catalunya que a l’Estat Espanyol.  

 3. Els candidats que deriva la Generalitat, en un tant per cent molt elevat, no es troben en procés de recerca activa de feina, i en altres cassos tenen un nivell d’ocupabilitat molt baix i necessiten treballar les seves competències bàsiques i/o professionals.

  El SOC solament deriva a les Agències de Col·locació els candidats de més difícil inserció. No deixa treballar amb usuaris propis de les Agències.

  Pel SOC les Agències de Col·locació són “l’últim recurs” dels candidats que les oficines de treball no aconsegueixen inserir.

 4. Afegir que des d’ACACER portem més de tres anys demanant al SOC que ens ajudi a organitzar una formació pels nostres associats de com s’ha de justificar la convocatòria catalana. Desprès de comentar-nos que sí que la farien, encara no hem rebut aquesta formació i ja s’han justificat dues convocatòries.

  Des d’ACACER es va organitzar fa unes setmanes una formació privada sobre aquest tema degut als nombrosos dubtes que els nostres socis tenien, però el SOC va paralitzar aquesta formació.

  La formació es volia realitzar per tal d’ajudar a les Agències a justificar correctament la convocatòria i d’aquesta manera estalviar també treball al SOC a l’hora de revisar aquesta justificació.

 5. Des d’ACACER s’ha observat que any rere any, moltes Agències de Col·locació han deixat de participar en aquestes convocatòries del SOC o ho han fet limitant l’abast, principalment per la poca eficàcia i eficiència dels programes, així com per les seves condicions econòmiques. A més, dóna la impressió que l’Administració Autonòmica no vol treballar amb les Agències, ni vol escoltar les nombroses propostes que des d’ACACER s’han realitzat perquè es pugui solucionar la gran taxa d’atur que s’està patint en aquest país.

 

 

Des d’ACACER VOLEM DEMANAR:

 

 - Que es revisi el model que actualment s’està desenvolupant en les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, perquè:

 

 • Les polítiques actives no es dissenyen en funció del origen dels fons sinó de les necessitats reals del context. És a dir, primer cal dissenyar què es necessita i desprès anar a cercar els fons per a aquestes necessitats.

 • S’hauria de treballar sempre amb usuaris predisposats a trobar feina, que hi vulguin treballar i no troben la manera de fer-ho.

 • Les Agències haurien de deixar d’actuar contra l’economia submergida, ja que és tasca de l’Administració la que ho ha de realitzar.

 • Es tindria que treballar amb un model semblant a les Empreses de Recol·locació, ja que han demostrat en èpoques de crisi econòmica tenir un resultat de inserció d’un 50% i fins al 70%. Creiem que aquest èxit es deu a que la gestió es 100% privada, és a dir  que els Serveis Púbics no hi participen. A més s’actua immediatament amb la persona es troba sense feina i es designa un tutor/a, figura molt important que gestiona des del primer moment i en tot el procés, la situació personal del usuari. A més cal destacar, la proximitat que tenen les Empreses de Recol·locació amb les empreses que poden oferir llocs de treball, i gaudeixen de la seva confiança.

   

- Que es reconegui el paper de les Agències de Col·locació en les polítiques actives d’ocupació de Catalunya per la col·laboració públic privada, tal i com la legislació espanyola en matèria d'intermediació laboral ha optat, seguint el camí de les fonts internacionals i l'orientació de la normativa europea.
Cal destacar que el SOC no té en compte a les Agències de Col·locació, per exemple actualment des del SOC s’està treballant en l’esborrany del Decret que ha de desenvolupar el Consell de Participació del SOC, previst en la Llei del SOC, que pretén que les entitats col·laboradores i proveïdores del SOC tinguin veu. ACACER està en desacord amb aquest Decret ja que s’exclou a les Agències de Col·locació.

 MANIFEST D’ACACER - Les Agències de Col·locació: un Agent clau en les polítiques actives per a combatre i reduir l’atur
< Tornar


Av. Fabregada 93, 1º 3ª, Esc. D. 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona · 93.337.04.50 · E-MAIL · NOTA LEGAL · MAPA WEB · DISEÑO WEB TERRASSA